Responsive image

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยื่นสมัครเข้าเรียน

ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


ระดับปฐมวัย (อ.1)
ห้องเรียนพิเศษ (MEP) รับสมัคร วันที่ 6-10 มีนาคม 2564
ห้องเรียนปกติ รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม 2564

ระดับประถมศึกษา (ป.1)
ห้องเรียนปกติ รับสมัคร วันที่ 16-20 เมษายน 2564


ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
1) กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ และปริ้นเอกสารการสมัครจากเว็บไซต์
2) นำใบสมัครที่ปริ้นจากระบบมายื่นที่โรงเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียน
** หมายเหตุ หากสมัครเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1) ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ให้ผู้ปกครองจองวันมายื่นใบสมัครในระบบล่วงหน้า ไม่เกินวันละ 50 คน รอบเช้า 25 คน และรอบบ่าย 25 คน ยื่นใบสมัครวันที่ 6-10 มี.ค. 2564

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน(ใบเกิด) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)