ลงทะเบียนออนไลน์

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1)

เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษ (MEP) วันที่ 6-10 มีนาคม 2564
เปิดรับสมัครห้องปกติ วันที่ 20-24 มีนาคม 2564

ระดับประถมศึกษา (ป.1)

เปิดรับสมัครห้องปกติ วันที่ 16-20 เมษายน 2564