ลงทะเบียนออนไลน์ห้องปกติ ระดับประถมศึกษา ป.1

1.ข้อมูลนักเรียน


2.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


ที่อยู่ปัจจุบัน


3.ข้อมูลบิดา


4.ข้อมูลมารดา


5.ข้อมูลผู้ปกครอง


6.สถานภาพบิดา-มารดา